Ochrona danych osobowych

Szanowni Klienci,
w związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Państwu kilka informacji:

Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Państwa prywatności, bezpieczeństwie danych osobowych, a także na zapewnieniu Państwu możliwości realizowania wszystkich przysługujących w związku z RODO praw.

Kto jest administratorem Państwa danych?
Administratorem Państwa danych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., z siedzibą we Wrześni, przy ul. Gen. Sikorskiego 38 (NIP: 789-000-18-69, KRS: 0000134028), dalej zwana Administratorem.

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane?
Państwa dane przetwarzane są przez nas w celu wykonywania łączących nas z Państwem umów lub realizacji jednorazowych usług, będących przedmiotem naszej działalności. Dane te mogą być przekazane podmiotom trzecim wyłącznie na podstawie umowy powierzenia danych oraz wyłącznie w celu realizacji interesów Administratora.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?
Dane przetwarzane są w celu wykonywania łączących nas z Państwem umów lub realizacji jednorazowych usług Administratora, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, zgodnie z Art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Jakie są Państwa prawa w stosunku do danych?
Dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody lub na czas wykonania łączącej nas z Państwem umowy i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także w wypadku wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.

Z kim kontaktować się celu realizacji swoich praw?
We wszystkich sprawach związanych z Państwa danymi można kontaktować się osobiście w siedzibie Administratora lub drogą elektroniczną, przez wysłanie wiadomości na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Polityka COOKIES

Informujemy, że nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies wyłącznie w celu zapewnienia jej prawidłowego działania. Za pomocą plików cookies nie są przez nas przetwarzane bądź przechowywane dane osobowe. Ich zawartość nie pozwala na jednoznaczną identyfikację Użytkownika.

Poziom ochrony przed Cookies można ustawiać w przeglądarce, aż do całkowitego blokowania plików Cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także przyczyniać się do ograniczenia funkcjonalności niektórych stron internetowych.

Monitoring wizyjny

REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O we WRZEŚNI

 1. Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego, miejsca instalacji kamer systemu na terenie PUK, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach. 
 2. Administratorem urządzeń monitoringu wizyjnego jest Prezes PUK lub upoważniony przez niego pracownik PUK.
 3. Celem prowadzenia monitoringu wizyjnego jest:
  a) spełnienie wymagań art. 25 ustawy z dn. 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2018r. poz 992, z późn. zm.)
  b) zapewnienie oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników obiektu (ze szczególnym uwzględnieniem pracowników i klientów urzędu oraz osób przebywających na terenie obiektu),
  c) zapewnienie oraz zwiększenie bezpieczeństwa mienia oraz danych administrowanych przez PUK,
  d) przestrzeganie bezpiecznych i higienicznych warunków użytkowania obiektu, a także kontrola w zakresie przepisów bhp,
  e) ograniczenie zachowań niepożądanych, destrukcyjnych, zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu użytkowników obiektu
  f) ustalanie sprawców czynów nagannych (zniszczenia mienia, kradzieże itp.), które miały miejsce w obszarze terenu objętego monitoringiem.
 4. Infrastruktura PUK, która może być objęta monitoringiem wizyjnym to:
  a) wybrane pomieszczenia i tereny będące własnością lub pozostające w administracji PUK,
  a) miejsca magazynowania odpadów,
  b) drogi dojazdowe do miejsc magazynowania odpadów.
 5. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 6. Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.
 7. System monitoringu wizyjnego w PUK składa się z:
  a) kamer rejestrujących zdarzenia na zewnątrz budynków PUK oraz w wybranych pomieszczeniach wewnątrz budynków w rozdzielczości umożliwiającej identyfikację osób,
  b) urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym,
  c) monitorów pozwalających na podgląd rejestrowanych zdarzeń.
 8. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi tabliczkami informacyjnymi.
 9. Regulamin monitoringu wizyjnego jest dostępny na stronie internetowej PUK, można go również uzyskać w Biurze Obsługi Klienta.
 10. Rejestrator znajduje się w pomieszczeniach PUK, do którego dostęp mają tylko upoważnione osoby. Dostęp do obrazu i zapisu monitoringu mają upoważnieni przez Prezesa pracownicy PUK oraz pracownicy firmy świadczącej usługi ochrony osób i mienia na podstawie umowy powierzenia.
 11. Dostęp w czasie rzeczywistym oraz do zapisu z systemu monitoringu jest udzielony Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska na podstawie zapisów w/w ustawy o odpadach.
 12. Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony innym uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądowi, Prokuraturze na ich pisemny wniosek.
 13. Okres przechowywania danych wynosi do 30 dni, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz.
 14. W uzasadnionych przypadkach, na podstawie wniosków w/w organów, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.
 15. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie do Prezesa PUK z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Wniosek należy złożyć w siedzibie PUK we Wrześni, ul. Gen Sikorskiego 38, w terminie do 7 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnyego. Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę i miejsce zdarzenia, oraz przybliżony czas zdarzenia.
 16. Kopia stworzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zostaje zabezpieczona na okres nie dłuższy niż 4 miesiące i udostępniana jest jedynie uprawnionym instytucjom, np.: Policji, Sądowi, Prokuraturze. W przypadku bezczynności uprawnionych instytucji przez okres 4 miesięcy kopia podlega fizycznemu zniszczeniu.
 17. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 18. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe mogą zostać utrwalone w systemie monitoringu jest realizowany za pośrednictwem strony internetowej PUK (www.puk.wrzesnia.pl/monitoring) w związku z art. 14 ust.5 pkt. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Regulamin GPSZOK

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/144/2020
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 18 maja 2020 r.

Regulamin
Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
we Wrześni, przy ul. Gen. Sikorskiego 38

 

§1.

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Gminnego Punktu Selektywnej ZbiórkiOdpadów Komunalnych - zwanego dalej GPSZOK.
 2. GPSZOK zlokalizowany jest w miejscowości Września, przy ul. Gen. Sikorskiego 38.
 3. Prowadzącym GPSZOK jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych we Wrześni Sp. z o.o.
 4. GPSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 – 17:00 oraz w soboty w godzinach 7:00 – 12:00, z wyjątkiem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Korzystający z GPSZOK zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 

§2.

 1. Do GPSZOK przyjmowane są nieodpłatnie odpady komunalne, pochodzące wyłącznie z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zlokalizowanych na terenie Gminy Września.
 2. Rodzaje odpadów przyjmowanych na GPSZOK:
 • 15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury
 • 15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych
 • 15 01 04 – Opakowania z metali
 • 15 01 05 – Opakowania wielomateriałowe
 • 15 01 07 – Opakowania ze szkła
 • 16 01 03 – Zużyte opony
 • 20 01 01 – Papier i tektura
 • 20 01 02 – Szkło
 • 20 01 08 – Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
 • 20 01 10 – Odzież
 • 20 01 11 – Tekstylia
 • 20 01 13* – Rozpuszczalniki
 • 20 01 21* – Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
 • 20 01 23* – Urządzenia zawierające freony
 • 20 01 27* – Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
 • 20 01 28 – Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
 • 20 01 32 – Leki inne niż wymienione w 20 01 31
 • 20 01 33* – Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
 • 20 01 34 – Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
 • 20 01 35* – Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
 • 20 01 36 – Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
 • 20 01 39 – Tworzywa sztuczne
 • 20 01 40 – Metale
 • 20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji
 • 20 03 07 – Odpady wielkogabarytowe
 • Styropian opakowaniowy (od sprzętów AGD, RTV itd.)
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych (czysty gruz)
 • Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.
 1. Transport odpadów do GPSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
 2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zgłosić się do biura GPSZOK, w celu identyfikacji odpadu przez pracownika GPSZOK i wskazania przez niego miejsca rozładunku. Rozładunku odpadów dokonuje samodzielnie właściciel nieruchomości.
 3. Pracownik GPSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów gdy: jest to sprzeczne z przepisami prawa, zagraża zdrowiu lub życiu ludzi, stanowi zagrożenie dla środowiska, przywiezione odpady nie są posegregowane, znajdują się w cieknących opakowaniach oraz gdy nie są oznakowane, a ich identyfikacja nie jest możliwa.
 4. Zebrane odpady po zważeniu są magazynowane w odpowiednich, przeznaczonych do tego celu miejscach w sposób selektywny, bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska, a następnie przekazywane zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami do podmiotów posiadających zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów. Cały proces gospodarowania odpadami na GPSZOK odbywa się z zachowaniem norm i przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami.
 5. W GPSZOK prowadzona jest ilościowa i jakościowa ewidencja odpadów, w tym ewidencja dostarczonych odpadów budowlanych i rozbiórkowych. W przypadku przekroczenia rocznego limitu bezpłatnie przyjmowanych odpadów budowlanych i rozbiórkowych pracownik GPSZOK ma prawo odmówić bezpłatnego ich przyjęcia.

Źródło: https://bip.wrzesnia.pl/strona-15674-Oplata_smieciowa_Punkt_Selektywnej_Zbiorki_Odpadow_Komunalnych.html