Regulamin GPSZOK

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXV/454/2018
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 23 maja 2018r.

Regulamin
Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
we Wrześni, przy ul. Gen. Sikorskiego 38

 

§1.

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - zwanego dalej GPSZOK.
 2. GPSZOK zlokalizowany jest w miejscowości Września, przy ul. Gen. Sikorskiego 38.
 3. Prowadzącym GPSZOK jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych we Wrześni Sp. z o.o.
 4. GPSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 – 17:00 oraz w soboty w godzinach 7:00 – 12:00, z wyjątkiem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy. 
 5. Korzystający z GPSZOK zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 

§2.

 1. Rodzaje odpadów przyjmowanych na GPSZOK:
 • 15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury 
 • 15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych
 • 15 01 04 – Opakowania z metali
 • 15 01 05 – Opakowania wielomateriałowe
 • 15 01 07 – Opakowania ze szkła
 • 16 01 03 – Zużyte opony
 • 20 01 01 – Papier i tektura
 • 20 01 02 – Szkło
 • 20 01 08 – Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
 • 20 01 10 – Odzież
 • 20 01 11 – Tekstylia
 • 20 01 13* – Rozpuszczalniki
 • 20 01 21* – Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
 • 20 01 23* – Urządzenia zawierające freony
 • 20 01 27* – Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
 • 20 01 28 – Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
 • 20 01 32 – Leki inne niż wymienione w 20 01 31
 • 20 01 33* – Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
 • 20 01 34 – Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
 • 20 01 35* – Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
 • 20 01 36 – Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
 • 20 01 39 – Tworzywa sztuczne
 • 20 01 40 – Metale
 • 20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji
 • 20 03 07 – Odpady wielkogabarytowe
 • Styropian opakowaniowy (od sprzętów AGD, RTV itd.)
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych.
 1. W/w odpady poza odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi przyjmowane są bez limitu. Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych można dostarczyć na GPSZOK raz na rok w ilości do 500 l na każdą nieruchomość.
 2. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zobowiązani są przywieźć odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych we własnym zakresie i na własny koszt (poprzez wynajęcie łódki, przyczepką, w wiadrze itd.) i samodzielnie złożyć je w miejscu wskazanym przez upoważnionego pracownika GPSZOK (kontener, plac). Pracownik GPSZOK ocenia czy ilość przywiezionego gruzu jest zgodna z określonym limitem 500l. W GPSZOK prowadzona będzie ewidencja nieruchomości, z których przekazano odpady budowlane i rozbiórkowe.
 3. Na GPSZOK przyjmowane są odpady komunalne, które nie są selektywnie zbierane, a które nie mieszczą się w pojemnikach na odpady komunalne zmieszane takie jak: zabawki, brodziki, zlewy, wanny, opakowania po farbach, krzesła z tworzyw sztucznych, okna, grzejniki, stare wagi łazienkowe, drzwi, folie, worki foliowe, itd.

 

§3.

 1. Rodzaje odpadów nieprzyjmowanych na GPSZOK:
 • szkło zbrojone i hartowane,
 • części samochodowe (reflektory, zderzaki, szyby, itp.),
 • materiały zawierające azbest,
 • zanieczyszczony styropian budowlany,
 • zużyte opony od samochodów ciężarowych,
 • odpady w opakowaniach cieknących,
 • zmieszane odpady komunalne,
 • odpady, które nie są posegregowane,
 • odpady nieoznakowane, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji,
 • odpady z nieruchomości niezamieszkałych, powstałe w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej,
 1. Pracownik GPSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa, mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi oraz stanowiłoby zagrożenie dla środowiska.

 

§4.

 1. Do GPSZOK przyjmowane są nieodpłatnie segregowane odpady komunalne wytworzone i dostarczone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września. Transport odpadów do GPSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
 2. Dostarczający odpad zobowiązany jest zgłosić się do biura GPSZOK, w celu identyfikacji odpadu przez pracownika GPSZOK i wskazania przez niego miejsca rozładunku.
 3. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik GPSZOK.
 4. Zebrane odpady po zważeniu są magazynowane w odpowiednich, przeznaczonych do tego celu miejscach w sposób selektywny, bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska, a następnie przekazywane zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami do podmiotów posiadających zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów. Cały proces gospodarowania odpadami na GPSZOK odbywa się z zachowaniem norm i przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami.
 5. W GPSZOK prowadzona jest ilościowa i jakościowa ewidencja odpadów.

Źródło: https://bip.wrzesnia.pl/strona-15674-Oplata_smieciowa_Punkt_Selektywnej_Zbiorki_Odpadow_Komunalnych.html