Regulamin GPSZOK

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/144/2020
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 18 maja 2020 r.

Regulamin
Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
we Wrześni, przy ul. Gen. Sikorskiego 38

 

§1.

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Gminnego Punktu Selektywnej ZbiórkiOdpadów Komunalnych - zwanego dalej GPSZOK.
 2. GPSZOK zlokalizowany jest w miejscowości Września, przy ul. Gen. Sikorskiego 38.
 3. Prowadzącym GPSZOK jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych we Wrześni Sp. z o.o.
 4. GPSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 – 17:00 oraz w soboty w godzinach 7:00 – 12:00, z wyjątkiem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Korzystający z GPSZOK zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 

§2.

 1. Do GPSZOK przyjmowane są nieodpłatnie odpady komunalne, pochodzące wyłącznie z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zlokalizowanych na terenie Gminy Września.
 2. Rodzaje odpadów przyjmowanych na GPSZOK:
 • 15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury
 • 15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych
 • 15 01 04 – Opakowania z metali
 • 15 01 05 – Opakowania wielomateriałowe
 • 15 01 07 – Opakowania ze szkła
 • 16 01 03 – Zużyte opony
 • 20 01 01 – Papier i tektura
 • 20 01 02 – Szkło
 • 20 01 08 – Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
 • 20 01 10 – Odzież
 • 20 01 11 – Tekstylia
 • 20 01 13* – Rozpuszczalniki
 • 20 01 21* – Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
 • 20 01 23* – Urządzenia zawierające freony
 • 20 01 27* – Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
 • 20 01 28 – Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
 • 20 01 32 – Leki inne niż wymienione w 20 01 31
 • 20 01 33* – Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
 • 20 01 34 – Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
 • 20 01 35* – Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
 • 20 01 36 – Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
 • 20 01 39 – Tworzywa sztuczne
 • 20 01 40 – Metale
 • 20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji
 • 20 03 07 – Odpady wielkogabarytowe
 • Styropian opakowaniowy (od sprzętów AGD, RTV itd.)
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych (czysty gruz)
 • Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.
 1. Transport odpadów do GPSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
 2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zgłosić się do biura GPSZOK, w celu identyfikacji odpadu przez pracownika GPSZOK i wskazania przez niego miejsca rozładunku. Rozładunku odpadów dokonuje samodzielnie właściciel nieruchomości.
 3. Pracownik GPSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów gdy: jest to sprzeczne z przepisami prawa, zagraża zdrowiu lub życiu ludzi, stanowi zagrożenie dla środowiska, przywiezione odpady nie są posegregowane, znajdują się w cieknących opakowaniach oraz gdy nie są oznakowane, a ich identyfikacja nie jest możliwa.
 4. Zebrane odpady po zważeniu są magazynowane w odpowiednich, przeznaczonych do tego celu miejscach w sposób selektywny, bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska, a następnie przekazywane zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami do podmiotów posiadających zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów. Cały proces gospodarowania odpadami na GPSZOK odbywa się z zachowaniem norm i przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami.
 5. W GPSZOK prowadzona jest ilościowa i jakościowa ewidencja odpadów, w tym ewidencja dostarczonych odpadów budowlanych i rozbiórkowych. W przypadku przekroczenia rocznego limitu bezpłatnie przyjmowanych odpadów budowlanych i rozbiórkowych pracownik GPSZOK ma prawo odmówić bezpłatnego ich przyjęcia.

Źródło: https://bip.wrzesnia.pl/strona-15674-Oplata_smieciowa_Punkt_Selektywnej_Zbiorki_Odpadow_Komunalnych.html