Monitoring wizyjny

REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O we WRZEŚNI

 1. Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego, miejsca instalacji kamer systemu na terenie PUK, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach. 
 2. Administratorem urządzeń monitoringu wizyjnego jest Prezes PUK lub upoważniony przez niego pracownik PUK.
 3. Celem prowadzenia monitoringu wizyjnego jest:
  a) spełnienie wymagań art. 25 ustawy z dn. 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2018r. poz 992, z późn. zm.)
  b) zapewnienie oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników obiektu (ze szczególnym uwzględnieniem pracowników i klientów urzędu oraz osób przebywających na terenie obiektu),
  c) zapewnienie oraz zwiększenie bezpieczeństwa mienia oraz danych administrowanych przez PUK,
  d) przestrzeganie bezpiecznych i higienicznych warunków użytkowania obiektu, a także kontrola w zakresie przepisów bhp,
  e) ograniczenie zachowań niepożądanych, destrukcyjnych, zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu użytkowników obiektu
  f) ustalanie sprawców czynów nagannych (zniszczenia mienia, kradzieże itp.), które miały miejsce w obszarze terenu objętego monitoringiem.
 4. Infrastruktura PUK, która może być objęta monitoringiem wizyjnym to:
  a) wybrane pomieszczenia i tereny będące własnością lub pozostające w administracji PUK,
  a) miejsca magazynowania odpadów,
  b) drogi dojazdowe do miejsc magazynowania odpadów.
 5. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 6. Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.
 7. System monitoringu wizyjnego w PUK składa się z:
  a) kamer rejestrujących zdarzenia na zewnątrz budynków PUK oraz w wybranych pomieszczeniach wewnątrz budynków w rozdzielczości umożliwiającej identyfikację osób,
  b) urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym,
  c) monitorów pozwalających na podgląd rejestrowanych zdarzeń.
 8. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi tabliczkami informacyjnymi.
 9. Regulamin monitoringu wizyjnego jest dostępny na stronie internetowej PUK, można go również uzyskać w Biurze Obsługi Klienta.
 10. Rejestrator znajduje się w pomieszczeniach PUK, do którego dostęp mają tylko upoważnione osoby. Dostęp do obrazu i zapisu monitoringu mają upoważnieni przez Prezesa pracownicy PUK oraz pracownicy firmy świadczącej usługi ochrony osób i mienia na podstawie umowy powierzenia.
 11. Dostęp w czasie rzeczywistym oraz do zapisu z systemu monitoringu jest udzielony Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska na podstawie zapisów w/w ustawy o odpadach.
 12. Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony innym uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądowi, Prokuraturze na ich pisemny wniosek.
 13. Okres przechowywania danych wynosi do 30 dni, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz.
 14. W uzasadnionych przypadkach, na podstawie wniosków w/w organów, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.
 15. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie do Prezesa PUK z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Wniosek należy złożyć w siedzibie PUK we Wrześni, ul. Gen Sikorskiego 38, w terminie do 7 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnyego. Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę i miejsce zdarzenia, oraz przybliżony czas zdarzenia.
 16. Kopia stworzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zostaje zabezpieczona na okres nie dłuższy niż 4 miesiące i udostępniana jest jedynie uprawnionym instytucjom, np.: Policji, Sądowi, Prokuraturze. W przypadku bezczynności uprawnionych instytucji przez okres 4 miesięcy kopia podlega fizycznemu zniszczeniu.
 17. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 18. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe mogą zostać utrwalone w systemie monitoringu jest realizowany za pośrednictwem strony internetowej PUK (www.puk.wrzesnia.pl/monitoring) w związku z art. 14 ust.5 pkt. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
forbes diament 2016 m forbes diament 2017 m elw gold m